Linkit

http://www.papunet.net/

Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

http://www.verneri.net/

Verneri on valtakunnallinen kehitysvamma-alan verkkopalvelu, jota ylläpitää Kehitysvammaliitto (www.kehitysvammaliitto.fi). Sivuilla on monipuolisesti tietoa kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista. Voit myös keskustella ja kysyä neuvoa asiantuntijoilta.

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/etusivu/

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta.

http://www.onerva.fi/

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva tarjoaa tukipalveluja oppimiseen ja koulunkäyntiin eli yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamiseen. Asiakkaina ovat etenkin kuntien opetustoimet, ja toiminta on valtakunnallista.

http://www.autismiliitto.fi/

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

http://www.pws-yhdistys.fi/

PWS-yhdistys on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii itsenäisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenenä.

http://www.kela.fi/

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

http://www.tikoteekki.fi

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä.

thttp://www.papunet.net/tikoteekkiverkosto/

Sivusto kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluista sekä saatavuusperusteista Suomessa.

http://www.opike.fi/

Oppimateriaalikeskus Opikkeen tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista. Opike on perustettu kehittämään ja tuottamaan materiaaleja opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi. Tuotteemme perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään yhdessä opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalikeskus Opike on osa Kehitysvammaliittoa, ja Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaamme.

http://www.malike.fi/

Malikkeen tavoite ehkäistä vaikeavammaisten ihmisten syrjäytymistä. Tarjolla on monenlaista asiantuntemusta ja ennen kaikkea taitoa kohdata jokainen vaikeavammainen omana itsenään. Malikkeen tarkoituksena on sekä vaikuttaa vallitseviin asenteisiin että tarjota toiminnallisen vertaistuen mahdollisuus vaikeavammaisten lasten perheille ja vaikeavammaisille aikuisille itselleen.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

http://www.lukihero.fi/

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry on oppimisvaikeuksisten henkilöiden etujärjestö. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä erilaisten oppijoiden lisäksi muut erilaisesta oppijuudesta kiinnostuneet. HERO tekee edunvalvontatyötä mm. ohjaus- ja neuvontapalveluilla, tiedottamalla, kouluttamalla, järjestämällä harrastustoimintaa, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnalla, kuntoutuksella ja järjestötoiminnalla.

http://www.vaestoliitto.fi/

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö. Väestöliitto edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.

http://www.sity.fi/

Sivuilta saat tietoa sensorisen integraation teoriasta, terapiasta ja arviointimenetelmästä sekä listat sensorisen integraation terapiamenetelmään ja arviointiin (SIPT) pätevöityneistä terapeuteista.

http://www.fduv.fi

FDUV on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä edunvalvontajärjestö. Se tarjoaa palveluita myös muille, esimerkiksi henkilöille, joilla on lukemis-, oppimis- tai kommunikaatiovaikeuksia.

http://harvinaiset.fi/

Harvinaiset-verkosto on seitsemäntoista sosiaali- ja terveysalan järjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka tekee työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi.

http://www.mtkl.fi/

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden, -kuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö.

http://www.omaishoitajat.fi/

Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä.

http://www.muistiliitto.fi/

Sivuilta löydät tietoa muistista ja muistisairauksista sekä liittomme toiminnasta. Muistiliiton toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

http://www.asy.fi

Suomen Asperger-yhdistys ry on AS- ja muiden autismikirjon henkilöiden oma järjestö. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Asperger-henkilöiden sekä Aspergerin oireyhtymää lähellä olevien autismikirjon henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia. Sivuilta löydät mm. linkin AS-palstalle, joka on Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka.

http://www.suomenautismiyhdistys.com/

Suomen autismiyhdistyksen tarkoitus on toimia sen puolesta että autistiset ja Asperger-henkilöt voisivat aikuisina elää normaalia ja ihmisarvoista elämää yhteiskunnassa, edistää ja tukea autistismikirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä välistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä, pitää yhteyksiä muihin yhteisöihin ja yhdistyksiin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi sekä levittää autismikirjoon liittyvää tietoutta yhteiskunnassa.

http://www.adhd-liitto.fi/

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto on osaltaan pyrkinyt edunvalvonnan ja ajantasaisen tiedon levityksellä lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä.

http://www.tourette.fi/

Sivuilta löydät puolueetonta tietoa Touretten oireyhtymästä ja pakko-oireisestä häiriöstä (OCD), olemassaolevista hoito- ja tukimuodoista sekä erilaisista yhdistyksemme jäseniä koskettavista tapahtumista.

http://www.jaatinen.info/

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys, joka kutsuu koko perhettä ja läheisiä jakamaan toisilleen tukea, tietoa, ideoita ja iloa, ilman diagnoosi- tai asuinkuntarajoja. Jaatistoiminnan tavoitteena on edistää luovaa ajattelua vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm. tiedonvälitystä ja avointa keskustelua.

http://www.vammaisurheilu.fi/

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on urheilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita. VAU palvelee liikunnanharrastajia vauvasta vaariin koko elämänkaarella.

http://selko.fi/

Selko.fi-sivulle on koottu internetin suomenkieliset selkosivustot.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/apudata_tietokanta

Apudata on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista. Apudata-tietokanta on tarkoitettu kaikille apuvälinealan organisaatioista ja palveluista kiinnostuneille. Tietokannan käyttö on vapaata eikä vaadi rekisteröitymistä.

https://www.kvtuki57.fi/sinulle/kaveritoiminta

Keharikaveritoiminta on nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille ihmisille suunnattua kaveritoimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.

http://portal.savonia.fi/pdf/julkaisutoiminta/AVEKKI-toimintatapamalli_Oppilaan_kasikirja.pdf

Avekki on toimintatapamalli ja koulutus väkivaltatilanteiden hallintaan. Avekki kehitetään yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.

http://selkosanomat.fi/

Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä.

http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/

Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö, joka tarjoaa tukea, apua, neuvontaa ja koulutusta ammattilaisille, vanhemmille sekä erilaisille oppijoille.

 http://www.kvtl.fi/media/Julkaisut/Oppaat/1257754705mieli_myllertaa_opas.pdf

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n julkaisema opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.