Lähteet ja kirjallisuutta

Ahola, T. & Hirvihuhta, H. Vääryydestä vastuuseen. 2002. Opetushallitus. (www.kidsskills.org/fin/vastuunportaat/)

Apter-Väisälä-Kaimola (2006) Seksuaalisuus. Duodecim.

Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. 2011. ADHD-liitto ry ja Barnavårdsföreningen i Finland r.f ADHD-keskus. Porvoo.

Aro Tuija, Siiskonen Tiina, Ahonen Timo (toim): Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus, Juva, 2007.

Aspy, R. & Grossman, B.G. 2007. The Ziggurat Model. Autism Asperger Publishing Co.

Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger´s Syndrome. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

Attwood, T. Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. 2012. Opike. Kouvola.

Ayres, A. J. (2005). Sensory Integration and the Child. Understanding hidden sensory challenges. Western Psychological Services. Los Angeles.

Cacciatore, Raisa. Aggression portaat. 2010. Opetushallitus.

Callesen Kirsten, Moller Nielsen Annette, Attwood Tony: KAH-kassi, Kognitiivis Affektiivinen Harjoittelu, Käsikirja.

Chandler, L.K. & Dahlquist, C.M. 2010. Functional Assesment, Strategies to Prevent Remediate Challenging Behaviors in School Settings.Pearson. New Jersey.

Clements, J. 2005. People with Autism Behaving Badly. Helping People with ASD Move On from Behavioral and Emotional Challenges. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

Dunn, W. (1997). The Impact of Sensory Processing Abilities on the Daily Lives of Young Children and Their Families: A Conceptual Model. Infants and Young Children, 9, 23-25.

Elvén Bo Hejlskov: No fighting, No biting, No screaming. How to Make Behaving Positively Possible for People with Autism and Other Developmental Disabilities. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2010.

Emerson Erik, Einfeld Steward L.: Challenging Behavior. Third Edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Gillberg Christopher: Touretten oireyhtymä. PS-kustannus, Juva, 2001.

Groden, J., Kantor, A., Woodard, C. R. & Lipsitt, L. P. 2011. How Everyone on the Autism Spectrum, Young and Old, can.. A Positive Psychology Approach. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

Greene, R.W. 2008. Tulistuva lapsi. Oy Finn Lectura ab. Saarijärvi.

Hammarlund, C-O. 2001. Bearbetande samtal. Krisstöd, debriefi ng, stress- och konfl ikthantering. Författaren och Bokförlaget Natur och Kultur. Tukholma.

Hammarlund Claes-Otto: Kriisikeskustelu – kriisituki, jälkipuinti, stressin ja konfliktien käsittely. Tietosanoma Oy, Helsinki, 2001.

Hannukkala, M., Korhonen, E., Ruuskanen, U. & Törrönen, S. 2011. Hyvinvoiva oppilaitos. Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusmateriaali toisen asteen oppilaitoksille. Suomen mielenterveysseura.

Havukainen, E. & Korventaival. N. 2010. Virtaa vanhemmile, Voimavaratyöskentelyä arjen tueksi (VARTU)®. Autismisäätiö. Helsinki.

Huotari, A. ja Tamski, E-L. 2011. Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta. Kopijyvä Oy. Jyväskylä

Huotari, A. & Tamski, E.-L. 2012 Tammenterhon tarinoita. Neuropsykiatrisen valmennuksen työkirja.

Huuhtanen Kristiina, toim.: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2011.

Hyttinen Satu (2009) Haaveita ja haluja. Selkokielisiä tarinoita seksuaalisuudesta. Opike.

Kartio Johanna, toim.: Selkokieli ja vuorovaikutus. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2009.

Kaski, M., Manninen, A. ja Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus. SanomaPro. Helsinki.

Katainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2006. Voimavarat käyttöön. Duedecim. Jyväskylä.

Kauppila, Reijo. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. 2000. PS-kustannus.

Keltingas-Järvinen, L. 2008. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Wsoy. Juva.

Kerola-Kujanpää-Kallio (2007). Tunteesta tunteeseen. ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin. Opetushallitus.

Kerola Kyllikki, Kujanpää Sari, Timonen Tero: Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus, Jyväskylä, 2009.

Kerola Kyllikki, Sipilä Anna-Kaisa: Haastava käyttäytyminen. Tervaväylän koulu, Oulu, 2007.

King, B. R. 2012. Strategies for Building Succesfull Relationships with People on the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

Korteniemi-Poikela ja Cacciatore (2000). Seksuaalisuuden portaat. Opetushallitus.

Kranowitz, C. S. & Miller, L. J. (2006). The Out-of-Sync Child: Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder, Reviced Edition. The Penquing Gorup. New York.

Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.). 2003. Kognitiivinen psykoterapia. Duedecim. Jyväskylä.

Launonen Kaisa, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija: Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Yliopistopaino Kustannus, Helsinki, 2006.

Launonen Kaisa: Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki, 2013.

Lawson Wendy: The passionate mind. How people with autism learn. Jessica Kingley Publishers, Lontoo 2011.

Lepistö Tuulia: Puheen ja ei-kielellisten äänteiden käsittely aivokuorella autismissa ja Aspergerin oireyhtymässä. Psykologia 44 (03), 2009.

Lever, C. 2011. Understanding Challenging Behaviour in Inclusive Classrooms. Pearson Education Limited. Harlow.

Lipsky, D. 2011. From Anxiety to Meltdown. How Individuals on the Autism Spectrum Deal with Anxiety, Experience Meltdowns, Manifest Tantrums, and How You Can Intervene Effectively. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

Malm, M., Matero, M., Repo, M. ja Talvela, E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin, vammaistyön perusteet. WSOY. Helsinki.

Mesibov, G. B, Shea, V., & Schopler E. 2006. The TEACCH approach to autism spectrum disorders. Springer Science+Business Media. LLC. New York NY.

Michelsson Katarina, Saresma Ulla, Valkama Kristiina, Virtanen Pirkko: MBD ja ADHD, diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen. PS-kustannus, Jyväskylä 2001.

Nind Melanie, Hewett David: Voimauttava vuorovaikutus – opas toimintatavan käyttöön. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2011.

Nivarpää-Hukki Emilia, Tanskanen Hannele, Tarpila Sanna: Kommunikaation kolmio ja kulmakivet. Erweko Oy, Helsinki, 2012.

Palonen-Munnukka Riitta (2009) Mitä niille rakkaudesta puhuu. Mediapinta.

Palonen-Munnukka Riitta (2011). Rakkautta läheisyydestä suudelmiin. Opas kehitysvammaisten kanssa työskenteleville. Mediapinta.

Partanen Kalle: Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen. Autismisäätiö, Helsinki, 2010.

Pukki, Heta (2007)Näkökulmia seksuaalisuuteen autismin kirjolla. Autismi- ja aspergerliitto.

Rajala, Pertti (2009) Kahden. Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Kehitysvammaliitto.

Routarinne Simo. Valta ja vuorovaikutus. 2008. Tammi.

Seppälä, H. 2009. Mitä on psykososiaalinen toimintakyky. UVPS –koulutusmateriaali. Kehitysvammaliitto.

Seppälä, H. 2009. PWS –henkilön käyttäytymisen erityiset haasteet. UVPS –koulutusmateriaali. Kehitysvammaliitto.

Skinnari Simo. Pedagoginen rakkaus. 2000. PS-Kustannus.

Suojatoimenpidekäsikirja, suojatoimenpiteet. 2009. Toim. Terhi Koskentausta. Eteva kuntayhtymän julkaisu. Lahti.

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4. Helsinki.

Virta, M. & Salakari, A. 2012. ADHD-aikuisen selviytysopas – tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi.

von Tetzchner Stephen, Martinsen Harald: Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki, 1991.

Walker Virginia L., Snell Martha E.: Effects of Augmentative and Alternative Communication on Challenging Behaviour: A Meta-Analysis. AAC – Augmentative and Alternative Communication, vuosikerta 29, numero 2, s. 117-131. International Society for Augmentative andAlternative Communication, 2013.

Waterhouse, S. 2001. A Positive Approach to Autism. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia.

8. Kansainvälisen PWS yhdistyksen konferenssi Iso-Britannia 18.-21.7.2013

http://www.autismiliitto.fi/files/576/Parisuhde-kevyt.pdf
http://www.exithanke.fi/
http://files.kotisivukone.com/uvps.kotisivukone.com/avaimet_omaan_kotiin_nettiopas.pdf
http://papunet.net
http://papunet.net/tietoa/kommunikoinnin-perustuslaki
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/
www.ruskis.fi/aaci-palvelut
http://www.satshp.fi/sataehp/aune/aune-hanke.php

Etusivu

Etusivu


www.sity.fi
http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/neptunus.html
www.tikoteekki.fi
http://www.uvps.fi/1
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
http://verneri.net/yleis/arki/ihmissuhteet.html

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed