Vaikutussuhdekartta

Löyhästi funktionaaliseen analyysiin perustuvan vaikutussuhdekartan laatiminen auttaa ymmärtämään eri taustalla vaikuttavien tekijöiden vaikutusta toisiinsa ja haastavaan käyttäytymiseen.

Kartan piirtäminen aloitetaan kirjoittamalla valittu haastavan käyttäytymisen muoto paperin keskelle:

kartta 1

Seuraavaksi etsitään HAASTE-analyysista esille nousseet tuen tarpeet ja erityiset vaikeudet. HAASTE-analyysin yhteenvedosta näette ympyrädiagrammista ne osa-alueet, joissa on erityistä huomioitavaa. Ne voivat olla kokonaisia aihealueita (esimerkiksi vuorovaikutus) tai yksittäisiä tuen tarpeita (esimerkiksi ohjeiden noudattamisen vaikeus, voimakkaiden tuntoaistimusten hakeminen). Kirjoittakaa analyysistä nousevat asiat paperille:

kartta 2

Lisätkää seuraavaksi kartalle muita asioita, jotka nousivat Analyysi-vaiheessa esille. Näitä voivat olla tiedossa olevat henkilön selviytymiseen vaikuttavat asiat (esimerkiksi diagnoosi, historiasta nousevat asiat), arvioinneista tai lausunnoista löytyneet asiat, henkilön itsensä tai muiden lähi-ihmisten tärkeiksi arvioimat asiat. Tässä vaiheessa tarkastellaan myös haastavan käyttäytymisen seurantaa: onko siellä jotakin toistuvia asioita, joiden nähdään vaikuttavan haastavaan käyttäytymiseen (aika, tilanne ennen käyttäytymistä, käyttäytymisen seuraus)? Kirjatkaa nousevat asiat kartalle:

kartta 3

Kun kaikki taustalla vaikuttavat tekijät on kirjattu kartalle, lähdetään pohtimaan niiden välisiä vaikutussuhteita. Nämä vaikutussuhteet merkitään nuolilla. Nuolet piirretään jokaisesta kohdasta kartalla niihin kohtiin, joihin ne vaikuttavat. Vaikutussuhde voi olla myös molempiin suuntiin. Piirtäkää nuolet kartalle:

kartta 4

Vinkki: Käy paperilla olevat kohdat läpi yksitellen suhteesa muihin kohtiin, esimerkiksi aloittaen kohdasta ”Analyysista 1”, vaikuttaako se Kohtaan ”Muuta tietoa 1”, kohtaan ”Analyysista 2”, kohtaan ”Haastava käyttäytyminen” jne.

Kun olette piirtäneet kaikki tarvittavat nuolet, on aika tarkastella karttaa todennäköisten syiden löytämiseksi. Mistä kohdasta lähtee paljon nuolia eli mikä tuntuu vaikuttavan moneen asiaan? Valitkaa kartasta 1-3 keskeisimmältä vaikuttavaa syytä, joihin lähdette vaikuttamaan Toiminta-vaiheessa.

kartta 6

Vinkki: Kannattaa valita vain 1-3 keskeisimmältä vaikuttavaa syytä, jotta toiminta-vaiheessa tehtävä työ ei ole ylivoimaista. Kun niihin syihin on saatu vaikutusta, voidaan työstää tarvittaessa myös muita esiin nousseita syitä.

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed