HAASTE-prosessi

HAASTE-prosessin tarkoituksena on auttaa haastavasti käyttäytyvän henkilön lähi-ihmisiä vaikuttamaan haastavaan käyttäytymiseen. Prosessin aikana tarkastellaan haastavaa käyttäytymistä ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä  niin yksilön kuin ympäristönkin näkökulmasta. Työskentelyn tavoitteena on haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen.

HAASTE-prosessi  on tarkoitettu toteutettavaksi henkilön itsensä ja arjen eri sosiaalisten ympäristöjen, kuten koti ja koulu/työpaikka, kanssa yhteistyössä. Prosessiin voivat osallistua esimerkiksi haastavasti käyttäytyvä henkilö itse, hänen ohjaajansa päivätoiminnasta ja asumisesta sekä vanhemmat. Mahdollisuuksien mukaan myös henkilön arjessa tiiviisti mukana olevat avustajat tai terapeutit sekä muut henkilön toivomat ihmiset voivat osallistua työskentelyyn. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa laaja näkökulma henkilön taitoihin, voimavaroihin ja tuen tarpeisiin. Sillä voidaan varmistaa myös tiedonkulun sujuvuus sekä yhteisten toimintatapojen rakentuminen ja niihin sitoutuminen. Yhteisten toimintatapojen sopiminen ja niihin sitoutuminen on prosessin onnistumiseksi erityisen tärkeää.

HAASTE-prosessin kesto on yksilöllinen. On tärkeää, että prosessin jokainen vaihe toteutetaan huolellisesti ja alla esitetyssä järjestyksessä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Prosessille on hyvä määritellä heti työskentelyn aloittamisen yhteydessä vastuuhenkilö sekä kirjaamis- ja kokoontumiskäytännöt. Jokaiselle prosessin vaiheelle on luotu lomakkeet, jotka täytetään ryhmässä. Lomakkeen voi joko lähettää itselleen sähköpostiin tai tulostaa suoraan manuaalista. Manuaaliin ei tallennu lomakkeisiin täytettyjä tietoja, vaan tiedot katoavat heti, kun lomake on lähetetty tai sivulta on siirrytty pois.

 

Tapaamiset voidaan rytmittää prosessin vaiheiden mukaan esimerkiksi niin, että ensimmäisellä tapaamisella käsitellään Haastavan käyttäytymisen määrittely -vaihe. Toinen tapaaminen voi olla esimerkiksi viikon päästä ja siinä käsitellään  Asian rajaaminen-vaihe ja sovitaan käytännöistä Analyysi-vaihetta varten, kuten kuka etsii tietoa milläkin tavoin ja miten HAASTE-analyysi toteutetaan. Esimerkiksi kahden viikon kuluttua kolmannessa tapaamisessa toteutetaan Analyysi-vaihe eli tarkastellaan yhdessä löydettyä tietoa ja pohditaan, mitä tietoa vielä tarvitaan ja kuinka se saadaan. Neljäs tapaaminen voidaan toteuttaa jälleen 2-3 viikon kuluttua, jolloin siirrytään Syiden etsintä -vaiheeseeen. Tässä vaiheessa tehdyn vaikutuskartan avulla voidaan siirtyä Toiminta -vaiheeseen, jossa sovitaan keinoista, joilla pyritään vaikuttamaan vaikutuskartassa keskeisimmiltä vaikuttaviin syihin. Toiminta-vaiheen alettua tapaamisia kannattaa harventaa, esimerkiksi 2-3 kuukauden välein toteutuviksi, jotta ympäristöillä on riittävästi aikaa toteuttaa sovittuja keinoja ja toimintatapoja. Liian tiheästi tavattaessa vaikutusta ei ehditä nähdä. Toiminta-vaihe kestää useimmiten pisimmän ajan, jopa vuoden tai enemmän. Ennalta-ehkäisyvaiheeseen siirrytään vasta, kun alussa määritelty tavoite on saavutettu.

 

Prosesssiin tarvittavat lomakkeet löytyvät tästä manuaalista sähköisinä lomakkeina, jotka voit täytettyäsi joko lähettää sähköpostiisi tai tulostaa. Jos sähköpostiin lähettäminen tai tulostaminen ei onnistu, tarkista yhteytesi turvallisuusasetukset, esimerkiksi palomuuri voi estää sähköpostin perille tulon WordPressistä. Lomakkeet löytyvät myös word-dokumentteina materiaalipankista.

 

Esimerkkiprosessi

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.