Sosiaaliset tarinat ja kertomukset

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden on usein hankala ymmärtää nopeasti muuttuvia tilanteita ja viestintää, jossa puhetta, eleitä ja ilmeitä on paljon. Kielikuvien käyttäminen, tarinan poukkoileminen ja oletukset toisen ajatuksista tekevät vuorovaikutuksen haastavaksi ja stressaavaksikin. Voi olla, että erityistä tukea tarvitseva henkilö vetäytyy tilanteista, hänelle jää epäselväksi oleellinen viesti tai hän kieltäytyy jatkossa uusista tilanteista. Sosiaalinen tarina on työskentelymenetelmä, jonka avulla sosiaalisia tilanteita voidaan harjoitella.

Sosiaalisten tarinoiden työmenetelmän (Social Stories) on alun perin kehittänyt Carol Gray vuonna 1991 autismin kirjon lasten avuksi. Myöhemmin hän on tarkistanut sosiaalisten tarinoiden luomiseen käytettävät ohjeet (2004). Sosiaalisen tarinan tarkoitus on antaa erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle tietoa sosiaalisista tilanteista ja tunteista positiivisesti ja muodossa, jota hän ymmärtää. Tarinoiden pitää painottua asioihin, joita henkilö osaa hyvin, jotta niistä tulee mieleinen väline, ei taitamattomuuden osoittamisen väline. Sosiaalisen tarinan avulla erityistä tukea tarvitseva pystyy myös kertomaan, miten hän kokee eri tilanteita.

Sosiaalinen tarina on työskentelymenetelmä, jonka avulla voi oppia sosiaalisia taitoja. Sosiaalista tarinaa käyttämällä sosiaalisten tilanteiden ymmärtämistä ja jäsentämistä tuetaan visuaalisin keinoin. Visuaalisena tukena voivat olla joko teksti tai kuvat (piirros, valokuva, lehtikuva, PCS-kuva tms.) tai niiden yhdistelmä. Sosiaalisessa tarinassa tilanne/tapahtuma/toiminta puretaan pieniin osiin, joiden avulla se on helpompi hahmottaa. Tarina kootaan ennen todellista tapahtumaa ja se käydään läpi tukea tarvitsevan henkilön kanssa. Joskus tarinaa toistetaan useitakin kertoja ennen varsinaista toimintaa. Aitoon tilanteeseen mennään kuvien/tekstien kanssa ja tilanteen kulkua on näin helpompi seurata. Ennakoinnin avulla tilanne on tutumpi ja turvallisempi ja tarinaan rakennettu myönteinen loppu lisää henkilön luottamusta siihen, että hän pystyy toimimaan tilanteessa suunnitellulla tavalla.

Sosiaalinen tarina rakennetaan aina yksilöllisesti. Tarinaa rakentamassa erityistä tukea tarvitsevan henkilön apuna voi olla joku hänelle läheinen ihminen (vanhempi, ystävä, ammattihenkilö). Tavoitteena usein on, että henkilö omaksuu tarinan käyttämisen ennakoinnin välineenä ja oppi käyttämään sitä itsenäisesti tukemassa onnistumisia. Tarinaan laitetaan mukaan asiaa niin paljon kuin henkilö tarvitsee ja pystyy käsittelemään. Tarina koostuu johdannosta, jossa tarinan aihe määritellään, rungosta, jossa asiasta on lisää tietoa ja päätösosasta, jossa tiedot ja mahdolliset uudet ehdotukset tiivistetään.  Sosiaalisen tarinan kieli on aina positiivista ja lähestymistapa rakentava. Niissä kerrotaan, miten pitäisi toimia, ei sitä, miten ei saa toimia. Niihin voidaan sisällyttää myös tarinan henkilöiden ajatuksia ja tunteita.

 

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.