Strukturointi

Struktuurilla tarkoitetaan asioiden pilkkomista ja jäsentämistä pienempiin, helposti hahmotettaviin osiin. Sen avulla tehdään toiminnalle rakenne, jonka varassa asioita voidaan toteuttaa. Struktuuri tarkoittaa paikan, ajan, henkilöiden ja tehtävien säännönmukaista järjestämistä. Struktuurien avulla pyritään selventämään mitä, missä, milloin ja miten tehdään, kuka tekee ja kenen kanssa, kuinka kauan tekeminen kestää ja mitä sen jälkeen tapahtuu.

Meistä moni jäsentää elämäänsä ajattelematta sen olevan strukturointia. Esimerkiksi kalenterin käyttäminen, muistilistojen kirjoittaminen, kuiva-ainekaapin purkkien kylkiin sisällön merkitseminen ja aikataulujen laatiminen ovat strukturointia ja meistä monelle tuttua. Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tarvitsevat usein struktuuria muita enemmän; kaappien sisällön merkitseminen kaapin ulkopuolelle, päivän toimintojen listaaminen, tehtävien pilkkominen pieniin osiin, lepotaukojen pituuden määritteleminen ja monet muut ovat heidän kohdallaan usein tarpeellisia.

Struktuureja voidaan rakentaa eri tarkoituksiin, esimerkiksi tukemaan oppimista ja ymmärrystä, itseilmaisua, sosiaalista kanssakäymistä tai stressinhallintaa. Struktuuri tulee laatia henkilön kykyjen, taitojen ja heikkouksien, elinolosuhteiden ja häntä tukevien tekijöiden mukaan eri osaamisalueilla. Struktuurin esitystavan on oltava henkilölle sopiva, hyvin usein struktuuri toteutetaan kirjoitettuina sanoina tai erilaisina kuvina. Strukturointi voidaan toteuttaa myös esineillä. Päivä- tai viikkostruktuuri voi kiinteästi johonkin laitettu tai mukana kulkeva.

Struktuuri ei muuta ketään ihmisenä, mutta se mahdollistaa henkilön kasvun omia voimavaroja hyödyntäen. Struktuuri vapauttaa aikaa ja energiaa tulevien asioiden pohdinnalta ja stressaamiselta käytettäväksi menossa olevaan, mikä usein rauhoittaa tilanteita ja lisää tyytyväisyyttä. Lisäksi struktuuri mahdollistaa itsenäisemmän toiminnan struktuurin luodessa raameja toiminnalle. Struktuurit ovat aina yksilöllisiä ja niiden tarkoitus on tukea elämänhallintaa.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.