Aistit

trampoliini

Aistien merkitys ihmisen elämässä on suuri. Aistit tuovat meille tietoa niin ympäröivästä maailmasta kuin itsemme sisältäkin ja aistien avulla luomme kuvaa ympäristöstämme ja itsestämme sen osana. Kun haluamme tunnistaa haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä, on aistitoimintojen erityisyys yksi huomionarvoinen seikka.

Aistit ovat tärkeitä meistä jokaiselle. Ne toimivat linkkinä ympäristön ja itsemme välillä ja niiden avulla hahmotamme itsemme ja ympäristömme. Elämää ilman minkäänlaisia aistikokemuksia on mahdoton kuvitella. Omien aistikokemuksien vertaaminen toisten kokemuksiin on hyvin vaikeaa, samoin aistitoimintojen erityisyyden arviointi. Kuitenkin henkilön näkyvä toiminta antaa aina tietoa hänen aistikokemuksistaan.

Aistitoimintojen poikkeavuudet

Aistitoimintojen poikkeavuus voidaan havaita henkilön näkyvässä käyttäytymisessä. Poikkeavuudet voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan:

–          aliherkkyys (reagoi vain voimakkaisiin ärsykkeisiin)

–          yliherkkyys (reagoi hyvin heikkoihinkin ärsykkeisiin)

–          aistimushakuisuus (tarvitsee paljon ärsykkeitä)

–          aistimusten välttäminen (tarvitsee huomattavan vähän ärsykkeitä)

Mikä tahansa edellä mainituista aistitoiminnan erityisyyksistä voi jossain tilanteessa olla syynä haastavaan käyttäytymiseen. Aistimukset (kaikilla osa-alueilla) voivat esimerkiksi aiheuttavat kipua, vaikka henkilön, jolla aistit toimivat normaalisti, voi olla tätä vaikea ymmärtää. Kivun tuntemukseen pyrkiminen saattaa näyttäytyä haastavana käyttäytymisenä, mikäli henkilön keinot siihen, ovat tilanteeseen sopimattomia.

Aistimusten tavoittelu samoin kuin niiden vältteleminenkin voi johtaa haastavaan käyttäytymisen. Suuri tarve saada aistikokemuksia silloin, kun ympäristö ei ole sille suotuisa tai kokemusten välttämisen aiheuttama eristäytyminen ovat esimerkkejä aistitoiminnasta johtuvasta haastavasta käyttäytymisestä.

Sensorinen integraatio

Aistitiedon jäsentämistä käyttöä varten kutsutaan sensoriseksi integraatioksi. Sensorinen integraatio kokoaa yhteen eri aistikanavien tuomaa tietoa ja se on välttämätöntä, jotta liikkuminen, oppiminen ja mielekkäällä tavalla käyttäytyminen on mahdollista.

Ympäristön tuki

Henkilö, joka ei itse ole löytänyt keinoja selvitä hyväksytyllä ja häntä itseään tyydyttävällä tavalla aistitoimintojensa erityisyydestä, tarvitsee lähi-ihmistensä apua. Henkilölle voidaan hankkia välineitä, joiden avulla hän voi välttää liiat aistiärsykkeet tai saada kaipaamiaan aistikokemuksia. Pelkät erilliset hankittavat välineet eivät riitä aistierityisyyksien huomioimiseen. Huomiota tulee kiinnittää henkilön kaikkiin toimintaympäristöihin, niihin kuuluviin ihmisiin ja toimintatapoihin sekä henkilön rutiineihin. Aistikokemusten saamiselle, samoin kuin levolle, on jäätävä riittävästi aikaa.

Aistitoimintojen erityisyys kuuluu monen elämään ilman, että siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Aistitoimintojen erityisyys on aina syytä huomioida, mutta mikäli se ei haittaa henkilöä itseään, aiheuta selvää haittaa ympäristölle tai häiritse oppimista ja osallistumista toimintaan, siihen ei tarvitse puuttua. Mikäli asia aiheuttaa haittaa, eikä sitä saada helpotettua ja kuitenkin epäillään aistitoiminnoissa olevan erityisyyttä, on syytä hakeutua toimintaterapeutin arviointiin tai konsultointiin.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

* Required Fields.
Your email will not be published.